Word lid

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden 'Thuisshirt cadeau'

Lees deze actievoorwaarden zorgvuldig. Deze bevatten belangrijke informatie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Feyenoord actie ”Thuisshirt cadeau”, hierna te noemen “actie”. Deze actie loopt van 11 juni 2021 tot en met 16 juni 2021 en wordt georganiseerd door Feyenoord Rotterdam NV, hierna te noemen: “Feyenoord”.

Door deelname aan deze actie ontvangen nieuwe leden van Het Legioen, die tot en met het seizoen 2021-2022 lid worden van Het Legioen, als extra cadeau een gratis Feyenoord-thuisshirt seizoen 2020-2021.

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Personen die voldoen aan de voorwaarden voor het ‘standaard lidmaatschap’ van Het Legioen, kunnen deelnemen aan deze actie. Deelname aan de actie is mogelijk via https://hetlegioen.feyenoord.nl/thuisshirt-cadeau?type=standaard
 2. Personen verklaren zich in te schrijven voor het lidmaatschap van Het Legioen seizoen 2020-2021 en het seizoen 2021-2022. Voor het seizoen 2020-2021 bedragen de kosten van het lidmaatschap € 22,50. Voor het seizoen 2021-2022 bedragen de kosten van het lidmaatschap, net als voor andere Legioen-leden, € 45,-.
 3. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 4. De periode van inschrijving voor deelname aan de actie loopt van 11 juni 2021 tot en met 16 juni 2021.
 5. Medewerkers van Feyenoord en ingeschakelde derde(n), die direct betrokken zijn bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname.
 6. De Standaardvoorwaarden van de KNVB zijn van toepassing.

 

Artikel 2 Speelwijze

De actie werkt als volgt:

Door deelname aan deze actie, ontvangt het nieuwe lid van Het Legioen een actiecode.

Met deze actiecode kan één gratis exemplaar van het Feyenoord thuisshirt seizoen 2020-2021 worden besteld via de Feyenoord Fanshop (www.fanshopfeyenoord.nl).

Er is een beperkte oplage beschikbaar dus op = op! Zodra er geen shirt meer beschikbaar is, is het niet meer mogelijk de actiecode te gebruiken.

 

Deelnemers kunnen zich voor deze actie aanmelden als lid van Het Legioen via de website https://hetlegioen.feyenoord.nl/thuisshirt-cadeau?type=standaard. De deelnemer dient het ‘standaard lidmaatschap’ te selecteren en te verklaren dat hij/zij zich aanmeldt voor het lidmaatschap van Het Legioen seizoen 2020-2021 en het seizoen 2021-2022.

De deelnemer ontvangt vervolgens, na ontvangst van de betaling van € 22,50 voor het lidmaatschap seizoen 2020-2021, een speciale actiecode.

Met deze actiecode kan het nieuwe lid één gratis exemplaar van het Feyenoord thuisshirt seizoen 2020-2021 bestellen.

 

Artikel 3 Gratis thuisshirt

Het gratis thuisshirt kan niet worden geruild, is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/gelijkwaardige waarde. Bij weigering of andere reden voor het niet uitreiken van een gratis thuisshirt vervalt deze aan Feyenoord.

 

Artikel 4 Deelname

Deelname aan deze actie is voor iedereen mogelijk die voldoet aan de voorwaarden van het ‘standaard lidmaatschap’ van het Legioen. Minderjarigen tot 18 jaar mogen, zonder toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers, niet deelnemen aan deze actie. Bij de aanmelding voor de actie of vóór het uitreiken van het gratis thuisshirt kan om een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.

 

Artikel 5 Gebruikersgegevens

 1. Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden niet doorgegeven aan derden.

 

Artikel 6 Medewerking deelnemers

Deelnemers aan deze actie zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Feyenoord gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Feyenoord is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

 

Artikel 7 Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Feyenoord is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Deelname is voor eigen risico.
 2. Feyenoord, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie.
 3. Indien een door Feyenoord verzonden email niet is aangekomen op het aangegeven emailadres, bijvoorbeeld doordat een provider de e-mail niet doorzendt naar het opgegeven e-mailadres, of anderszins, kan Feyenoord hierop niet worden aangesproken.
 4. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Feyenoord aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-,spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Feyenoord openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Feyenoord niet worden tegengeworpen of aangerekend worden en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Feyenoord in het leven roepen.

 

Artikel 9 Rechten van Feyenoord

 1. Feyenoord behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Feyenoord hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Feyenoord behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 3. Feyenoord behoudt zich verder het recht voor om beelden en opnamen die gedurende de actie worden gemaakt, te gebruiken voor haar eigen commerciële doeleinden.
 4. De deelnemer heeft geen recht op schadevergoeding, compensatie, of enige andere tegemoetkoming in verband met deelname aan de actie anders dan de mogelijkheid tot het verkrijgen van een gratis Feyenoord thuisshirt seizoen 2020-2021 die door Feyenoord ter beschikking wordt gesteld zoals hiervoor omschreven.

 

Artikel 10 Wijzigingen 

Feyenoord heeft het recht om deze Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.feyenoord.nl bekendgemaakt.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Het merk Feyenoord is een geregistreerd merk. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Feyenoord.
 2. Indien de actie gekwalificeerd kan worden als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt de actie georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode.
 3. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam dan wel door de bevoegde rechter in de woonplaats van de deelnemer indien de deelnemer daarvoor kiest.
 4. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Feyenoord.